Zásady ochrany osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie, avšak aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Záleží nám na ich ochrane a preto vynakladáme veľké úsilie, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, boli adekvátne chránené.

Legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR")) nám ukladá rôzne povinnosti smerujúce k tomu, aby nedošlo k strate, poškodeniu alebo znehodnoteniu Vašich osobných údajov a aby (tam, kde to GDPR umožňuje), ste mali k dispozícii informácie, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme.

Prečítajte si prosím informácie nižšie, aby sme Vám objasnili, aké informácie o Vás zbierame, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich spracúvame a s kým ich zdieľame. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Prevádzkovateľ zodpovedný za správu webovej stránky www.sexujte.sk je spoločnosť IPsystems s.r.o., so sídlom Starorímska 14, 851 10 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 104728/B (ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "my").

Spracúvame Vaše osobné údaje predovšetkým, aby sme vykonali opatrenia na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy, na účely vybavenia Vašej objednávky a plnenia zmluvy, ktorej ste stranou, alebo v niektorých prípadoch (marketingová komunikácia a zasielanie newsletterov) na základe Vášho súhlasu.

Prečítajte si informácie nižšie, aby sme Vám objasnili, ako v jednotlivých situáciách nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Objednávka, jej vybavenie, storno objednávky, reklamácia tovaru a s tým súvisiace spracúvanie osobných údajov

 • Keď uskutočníte nákup v našom internetovom obchode alebo vrátite výrobok alebo uskutočníte reklamáciu, spracúvame o Vás nasledovné osobné údaje:
  • kontaktné a fakturačné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie tovaru, e-mail, telefónne číslo, podrobnosti o zakúpených položkách a ďalšie informácie potrebné na účel dokončenia nákupu a doručenia zakúpených položiek;
  • ďalšie informácie, ktoré sa nám prípadne rozhodnete poskytnúť.
 • Ak uskutočníte alebo vykonáte kroky na uskutočnenie nákupu na tejto webovej stránke spracujeme Vaše osobné údaje špecifikované vyššie. Právny základ na toto spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, konkrétne, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie osobných údajov podľa tohto odseku je nevyhnutné, nakoľko v prípade, ak nám takéto osobné údaje neposkytnete, môže to mať za následok, že nebudeme vedieť spracovať Vašu objednávku a teda predať Vám tovar, o ktorý máte záujem.
 • Na účely správy platieb na tejto webovej stránke sme integrovali súčasti poskytovateľov online platobných služieb, títo sú uvedení na našej internetovej stránke a môžete si tak pri dokončení objednávky vybrať preferovaný spôsob platby. Pri výbere príslušného spôsobu platby automaticky prenášame osobné údaje poskytovateľovi online platobných služieb, čo je potrebné na spracovanie platieb. Právny základ na toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, konkrétne, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy.
 • Ak nám vrátite zakúpený tovar, spracúvame Vaše osobné údaje, vrátane online transakčných údajov potrebných na účely spravovania Vašej žiadosti o vrátenie peňazí. Právny základ na toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, konkrétne, že spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste stranou a prípadne čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naše oprávnené záujmy. Poskytnutie osobných údajov podľa tohto odseku je nevyhnutné, nakoľko v prípade, ak nám takéto osobné údaje neposkytnete, nebolo by možné vybavenie Vašej reklamácie ani vrátenie platby.
 • Osobné údaje budeme spracúvať počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania, t.j. po dobu, akú nám ukladajú tieto údaje uchovávať osobitné predpisy (najmä daňové a účtovné predpisy).

Marketingová komunikácia a newslettre

 • Keď udelíte súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie a zasielaním informácií o zľavách a novinkách na Váš e-mail, súhlasíte s nižšie uvedeným spracúvaním Vašich osobných údajov. Osobné údaje, ktoré budeme získavať a využívať, zahŕňajú: meno, priezvisko a e-mailová adresa.
 • Keď nám udelíte súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním Vašich osobných údajov, budeme schopní Vám zasielať informácie o našich produktoch, službách, súťažiach a propagačných akciách (ďalej iba "newslettre").
 • Právnym základom takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžete odvolať, čo môže byť vykonané jednoduchým pokynom v e-mailovej správe od nás (kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa z odberu newslettera) alebo kontaktovaním nás iným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Vaše vyššie uvedené osobné údaje podľa tejto časti budeme uchovávať pokiaľ bude pretrvávať Váš záujem, aby sme Vám zasielali newslettre. Akonáhle odvoláte Váš súhlas, na tento účel nebudeme ďalej Vaše osobné údaje spracúvať.

Cookies

 • Keď používate našu internetovú stránku, ukladáme tzv. cookies na Váš počítač. Cookie je potrebné okrem iného na prevádzkovanie našej webovej stránky, na umožnenie Vám využiť náš internetový obchod, zaregistrovanie sa na prijímanie newslettra, a podobne.
 • Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá niektoré nastavenia internetových stránok do Vášho počítača. Niektoré súbory cookie sú užitočné, pretože môžu zlepšiť používateľskú skúsenosť, keď sa vrátite na webové stránky, ktoré ste už navštívili. Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné sa používajú výhradne na tejto webovej stránke a ukladajú sa len do Vášho počítača počas prehliadania webových stránok. Váš súhlas pri používaní prísne potrebných súborov cookie sa nevyžaduje.
 • Táto webová stránka obsahuje integrovaný obsah, ktorý patrí tretím stranám. Tieto tretie strany môžu počas Vašej návštevy webových stránok umiestniť súbory cookie a môžu tak získať informácie o tom, že ste navštívili webovú stránku. Ak potrebujete viac informácií o tom, ako používajú súbory cookie, navštívte webové stránky patriace týmto tretím stranám. Ak ste sa rozhodli neposkytnúť svoj súhlas s používaním súborov cookie, ktoré ho vyžadujú, alebo ak ste tento súhlas odvolali, poskytneme Vám iba funkcie webových stránok, ktorých použitie nevyžaduje takéto súbory cookie. Oblasti webových stránok, ktoré umiestňujú súbory cookie tretej strany, Vám nebudú k dispozícii. Ak nechcete vôbec prijímať súbory cookie, môžete si to nakonfigurovať vo svojom prehliadači.
 • Integrovaný obsah tretích strán využívajúci cookies:
  • Google Analytics - odhlásiť sa z prijímania súborov cookie zo služby Google Analytics môžete tu.

Príjemcovia Vašich osobných údajov

 • Aby sme Vám mohli poskytnúť požadovaný tovar a služby spojené s vybavením Vašej objednávky a plniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú z príslušnej legislatívy, budeme musieť zdieľať a prenášať Vaše osobné údaje iným subjektom, ako sú poskytovatelia logistických služieb, poskytovatelia platobných služieb a pod. Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.
 • Hlavné kategórie potenciálnych príjemcov Vašich osobných údajov sú poskytovatelia služieb, ktorí:
  • v našom mene vykonávajú logistické služby a dodávajú tovar, ktorý ste si od nás kúpili,
  • v našom mene spravujú naše platobné riešenia,
  • vykonávajú štatistické analýzy vo svojom mene,
  • vykonávajú ďalšie dôležité služby pre nás, vrátane účtovných služieb.
 • Môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto prepojené webové stránky nie sú pod našou kontrolou a preto nemôžeme prijať zodpovednosť za správanie sa tretích strán prepojených s našimi webovými stránkami. Pred zverejnením Vašich osobných údajov na iných webových stránkach Vám odporúčame preskúmať podmienky používania tejto webovej stránky a jej zásady ochrany osobných údajov.

Uchovávanie Vašich osobných údajov

 • Vaše osobné údaje budú uchovávané u nás a vo forme, ktorá nám umožní Vašu identifikáciu nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sú osobné údaje získavané a spracúvané. Vaše osobné údaje teda budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné podľa príslušnej legislatívy (najmä daňové predpisy, účtovné predpisy a pod.), prípadne potrebné na urovnanie akýchkoľvek prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť.

Vaše práva

 • Podľa GDPR máte určité práva, ktoré môžete uplatniť, ako právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu a výmaz a podobne.
 • Máte právo najmä získať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame alebo nie, právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaní Vašich osobných údajov a za určitých okolností aj právo obdržať kópiu týchto osobných údajov.
 • Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov a prípadne aj máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • V niektorých prípadoch máte právo na výmaz Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Tieto prípady zahrňujú situácie, kedy osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, ak odvoláte súhlas na spracúvanie na základe súhlasu, ak je spracúvanie určené na účely priameho marketingu alebo ak osobné údaje boli spracúvané nezákonne.
 • Existujú však určité výnimky z vyššie uvedených práv, a to najmä vtedy, ak spracúvanie Vašich osobných údajov je vyžadované resp. povolené príslušnou legislatívou, prípadne, ak máme naďalej zákonnú povinnosť Vaše údaje spracúvať.
 • V niektorých prípadoch máte právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. V rozsahu, v akom je Váš súhlas na právny základ pre spracúvanie a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, máte právo prijímať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných a v prípadoch stanovených príslušnou legislatívou.
 • Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ale len v rozsahu, v akom je právny základ pre spracúvanie a spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pre účel legitímnych záujmov nás alebo tretej strany. V takomto prípade prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracúvanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
 • Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu a prípadne pre prípad, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu. Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, pre prípad, že naďalej nebude trvať právny dôvod spracúvania týchto údajov.
 • Rovnako môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia v budúcnosti pridávať, upravovať alebo odstraňovať časti týchto Zásad ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je vždy dostupná na https://www.sexujte.sk/ochrana-osobnych-udajov.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: [email protected].

Zásady ochrany osobných údajov v tomto znení vstupujú do platnosti 25. mája 2018.

Získajte informácie o zľavách a novinkách
prednostne na Váš e-mail